Ime projekta i broj ugovora:

CAAT (Eng. Coastal Autopurification Assessment Technology) Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda-KK.01.1.1.04.0064

Opis projekta (ukratko): 

Projekt „CAAT (Eng. Coastal Autopurification Assessment Technology) Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda“ će primjenom fundamentalnih znanstvenih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja, te fizikalnih procesa toka i pronosa zagađenja u vodnim resursima razvijati inovativna rješenja za prognozu utjecaja zagađenja na priobalne vode. 

  • Hrvatski dio Jadranskog mora, zbog izrazito duge obalne linije i velikog broja otoka, suočen je sa značajnim razvojnim pritiscima obalnog područja te potencijalno značajnim utjecajem klimatskih promjena.  
  • Integralno upravljanje obalnim područjem jedan je od najvažnijih pristupa kojim se reagira na rastuće razvojne pritiske u obalnom području. Efikasno upravljanje obalnim područjem i održivo planiranje budućeg razvoja zahtjeva inovativna rješenja za prognozu i procjenu utjecaja i opterećenja koja različiti oblici zagađenja imaju na obalne resurse danas, a pogotovo u  budućnosti uzimajući obzir očekivani razvoj i klimatske promjene. 
  • Jedan od ključnih izvora opterećenja priobalnog pojasa su različiti oblici zagađenja koje se s kopna transportira u obalno područje putem površinskog i podzemnog otjecanja te tokovima rijeka koje se ulijevaju u Jadransko more. Prirodna sposobnost autopurifikacije priobalnih voda je ozbiljno narušena u mnogima svjetskim morima što je dokumentirano različitom znanstvenom i stručnom literaturom. Jedni od ključnih indikatora  kvalitete voda po svim internacionalnim i nacionalnim pravilnicima su mikro-biološki, fizikalno-kemijski i bakteriološki parametri koji zajedno definiraju status vodnih tijela kako za kupanje tako i za bilo koju gospodarsku djelatnost. Problemi s mogućom pojavom eutrofikacije kao i bakteriološkog onečišćenja priobalnih voda mogu imati devastirajuće posljedice na gospodarski i društveni razvoj obalnih područja.  
  • CAAT projekt ima za svrhu ponuditi inovativna tehnološka rješenja procjene stanja kvalitete i sposobnosti autopurifikacije priobalnih voda utemeljena na odrađenim fundamentalnim istraživanjima, a koja imaju potencijal široke primjene kod javnih i privatnih korisnika. Razvijena metodologija bit će korištena za projekcije potencijalnih klimatskih promjena koje mogu značajno utjecati na održivi razvoj obalnog područja čime se direktno veže na tematiku ciljeva održivog razvoja (engl. sustainable development goals – SDG) prema Agendi 2020 (SDG11 i SDG13). Alat koji bi omogućio održivo planiranje razvoja, te indirektno pomagao primjeni prakse održivog turizma (u funkciji autopurifikacijskih kapaciteta priobalja) doprinosi SDG12

 

Uz neophodnu inventuru različitih izvora zagađenja na pripadajućem slivu rijeka i obalnom području, projekt će razvijati nove tehnologije monitoringa različitih indikatora kvalitete voda te predložiti inovativnu automatizaciju mjernih procesa. U sklopu elementa za razvoj tehnologije monitoringa, planira se testiranje novih senzora za mjerenje različitih parametara kvalitete priobalnih voda. Predviđena mjerenja će osim validacije modelskog pristupa također ponuditi rješenje za sustav kratkoročnog mjerenja određenih indikatora kvalitete priobalnih voda. Navedene planirane inovacije na polju senzora i sustava mjerenja doprinose SDG9 na način da omoguće frugalnu infrastrukturu za monitoring, čime isti postaje dostupniji i rašireniji. Prezentirani inovativni pristup procjeni autopurifikacijske sposobnosti akvatorija će pomoći i relevantnim institucijama na lokalnoj i regionalnoj razini zaduženima prilikom primjene Okvirne Direktive o Vodama (ODV) i Okvirne direktive o morskoj strategiji (Marine Strategy Framework Directive), kao i općih smjernica strategije „Blue growth“. 

Trajanje projekta: 

20.12.2019. – 20.12.2022. 

Ukupna vrijednost projekta: 

7.156.744,99 kn 

Iznos EU sredstava: 

6.034.318,11 kn